Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Irti Huumeista ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Irti Huumeista ry, Fri Från Narkotika rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, toiminta-alue koko maa (Suomi).

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisesti ja alueellisesti toimia ennaltaehkäisevästi, tukea huumeiden käyttäjien läheisiä ja perheitä sekä tukea huumeiden käyttäjiä ja kuntoitujia toipumisessa. Yhdistys vaikuttaa ehkäisevään, kuntouttavaan ja haittoja vähentävään huumetyöhön ja -politiikkaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, tarjoaa vapaaehtoistoimijoille, huumeidenkäyttäjille, toipujille, ja heidän läheisille vertais- ja ammatillista tukea sekä hoitoonohjausta. Yhdistys työskentelee huumeongelmaisten hoidon kehittämiseksi ja osallistuu huumekysymystä käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistys voi kustantaa, julkaista, kääntää ja levittää kirjallisuutta ja muuta materiaalia.

Yhdistys tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä edellä mainittujen osa-alueiden kehittämiseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, ottaa vastaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanee myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa materiaali- ja koulutuspalvelujen myyntiä sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.
Kannatusjäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi ja -jäseneksi voi yhdistys kutsua henkilön, joka on huomattavalla tavalla ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen edustamalla alalla.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus, joka voi myös tarvittaessa erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen ja hengen vastaisesti yhdistystä vahingoittaen tai toistuvasti jättää jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa voivat käyttää vain varsinaiset jäsenet.
Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

4 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kuusi varajäsentä. Osa hallituksen varsinaisista jäsenistä ja osa varajäsenistä on valittava entisten tai nykyisten huumeiden käyttäjien läheisistä ja vapaaehtoistyöntekijöistä.

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta kevätkokousten välisenä aikana. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää hallituksen sihteerin. Sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai muu hallituksen valitsema henkilö. Hallitus päättää toiminnanjohtajan valinnasta ja vahvistaa muiden, vakituiseen työsuhteeseen palkattavien toimihenkilöiden valinnan. Hallitus päättää toimihenkilöiden toimien perustamisesta ja lopettamisesta.

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenmäärästä on läsnä. Henkilökohtaiset varajäsenet kutsutaan, kun varsinainen jäsen on estynyt. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mentäessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Erityistä toimintaa varten hallitus voi perustaa erillisiä työryhmiä ja toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja joihin voidaan kutsua jäseniä myös yhdistyksen ulkopuolelta.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa. Hallitus voi määrätä toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen lehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määräämänä aikana siten, että kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtakirjalla toisen jäsenen kautta, tällöin jäsenellä voi olla korkeintaan kaksi valtakirjaa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään edelliseltä vuodelta laadittu toimintakertomus ja päätetään siitä
 6. esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. valitaan toimikausien mukaisesti hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Yhdistyksen syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään ja vahvistetaan seuraavalle vuodelle laadittu toimintasuunnitelma
 6. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 7. päätetään hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta
 8. päätetään tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta
 9. päätetään seuraavalle vuodelle laaditusta talousarviosta
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Kokouksessa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljä viidesosan (4/5) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.Irti Huumeista säännöt